مقلات

مهندسی چوب و فرآورده های مرکب چوبی

Forest definition and extent
1.8 MB PDF
Tree Types And Names
527.46 KB PDF
Forest Tree Species With Medicinal Uses
527.46 KB PDF
چوب شناسی (کلیات)
527.46 KB PDF
Within tree variation
527.46 KB PDF
Structure and Function of Wood
527.46 KB PDF
Characteristics and Availability of Commercially Important Woods
0 B DOCX
بررسی اثر مقدار رطوبت بر مقاومت الکتریکی چوب صنوبر دلتوئیدس در دماهای ثابت
275.52 KB PDF
Forests of the World
366.74 KB PDF
A review of the utilisation of hardwoods for LVL
97.26 KB PDF
Design Guide Laminated Veneer Lumber
6.93 MB PDF
با بیش از 13 سال تجربه

مشاوره و تأمین مواد و تجهیزات صنایع چوب و کاغذ

02632549610
تماس با ما