بانک اطلاعات

بانک اطلاعات

مجله علوم و فنآوری چوب و جنگل یکی از فصلنامه‌های علمی و پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان می‌باشد که نتایج آخرین دستاوردهای پژوهشی مرتبط با این حوزه را منتشر می‌نماید.

آدرس اینترنتی نشریه: http://jwfst.gau.ac.ir/

با بیش از 13 سال تجربه

مشاوره و تأمین مواد و تجهیزات صنایع چوب و کاغذ

02632549610
تماس با ما